Διαφάνεια

diversity

Η Angelini Pharma είναι ένας σύγχρονος όμιλος, ο οποίος παρακολουθεί τις αλλαγές στην αγορά και προβλέπει το μέλλον, αλλά είναι πάντα υπερήφανος για τις αξίες που αποτελούν τη βάση της εταιρικής φιλοσοφίας του.

Η Angelini Pharma δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίζει τη Διαφάνεια, επιδεικνύοντας ακεραιότητα στις σχέσεις της με τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, δημοσιοποιώντας τις Παροχές σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, τους κανονισμούς, τις επαγγελματικές απαιτήσεις και τους κώδικες του κλάδου.

Τα κεντρικά της Angelini Pharma είναι συνδεδεμένα με την Farmindustria (Ιταλική Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών), η οποία είναι μέλος της EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων), και ως εκ τούτου οι Θυγατρικές της πρέπει επίσης να δημοσιοποιούν τις άμεσες και έμμεσες Παροχές (ToVs) προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, που σχετίζονται με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα για τον άνθρωπο. 

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και Επαγγελματιών Υγείας και Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων που πρέπει να δημοσιοποιούνται, όπως επιχορηγήσεις σε Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, αμοιβές ομιλητών, έξοδα ταξιδιού και διαμονής ή τέλη εγγραφής για την παρακολούθηση μιας εκδήλωσης. 

Εντός του τέλους Ιουνίου κάθε έτους, η Angelini Pharma θα δημοσιεύει όλες τις Παροχές προς τους Επαγγελματίες Υγείας, τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς και τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, ή άλλως σύμφωνα με τις ειδικές τοπικές απαιτήσεις.

Οι παροχές δημοσιοποιούνται σε ατομική ή σε συγκεντρωτική βάση, κατά περίπτωση.

Για κάθε χώρα, οι αναφορές Παροχών ή οι σύνδεσμοι της κεντρικής πλατφόρμας και οι μεθοδολογίες παρέχονται παρακάτω σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Οι Παροχές που πραγματοποιούνται σε Αποδέκτες των οποίων η επαγγελματική διεύθυνση βρίσκεται σε χώρα όπου η Angelini Pharma δεν έχει άμεση παρουσία, γνωστοποιούνται στην ενότητα «Άλλες χώρες».

 

Γνωστοποίηση από την ANGELINI PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, των υπ’ αριθμ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι αμοιβές και παροχές της ANGELINI PHARMA HELLAS MOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. προς Επαγγελματίες Υγείας/Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥ/ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2018 - 31/12/2020.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, είτε σε συγκεντρωτική είτε σε ατομική βάση ανά περίπτωση κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Ρητά σημειώνουμε, ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των  υπ’ αριθμ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 29.06.2016 και της 13.04.2017 αντίστοιχα, του περιεχομένου των οποίων λάβαμε γνώση.

Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση των ως άνω παροχών σε περίπτωση έκδοσης οποιασδήποτε νεότερης κανονιστικής οδηγίας ή διάταξης.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε το σχετικό Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών και τον σχετικό Πίνακα:

 

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2022

Πίνακας Δημοσιοποίησης Στοιχείων 2022

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2021

Πίνακας Δημοσιοποίησης Στοιχείων 2021

Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης Παροχών 2020

Πίνακας Δημοσιοποίησης Στοιχείων 2020

 

Παρακάτω μπορείτε να ακολουθήσετε τους σχετικούς συνδέσμους για να δείτε τον Επικαιροποιημένο Κώδικα Δεοντολογίας έκδοσης 2020, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ:

Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ_ 2024 (ελληνική έκδοση)

Code of Ethics SFEE_2024 (english version)