Πολιτική Ποιότητας

Qualityhero (1)

Πολιτική Ποιότητας

Η Angelini Pharma δεσμεύεται να εγγυάται ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα, καθώς και εξαιρετικές υπηρεσίες, με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης ικανοποίησης των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών σε πλήρη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Όλες οι δραστηριότητες για εμπορεύσιμα προϊόντα που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη, την επιχειρηματική ανάπτυξη, την κατασκευή στις μονάδες μας και τους ειδικευμένους προμηθευτές, τον κατασκευαστή ιατρικών συσκευών, την εμπορία, τη διανομή, την υλικοτεχνική υποστήριξη και την επαγρύπνηση, εμπνέονται από την Πολιτική Ποιότητας που αποτελείται από τις ακόλουθες αρχές:

1. ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Η Angelini Pharma δεσμεύεται να κατανοεί και να ικανοποιεί τις προσδοκίες των Πελατών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, τις εδαφικές νομοθεσίες στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Angelini Pharma και όλων των μερών που συμμετέχουν στις επιχειρηματικές διαδικασίες της.

2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η Angelini Pharma προσδιορίζει τις κύριες διαδικασίες της και δεσμεύεται να τις βελτιώνει συνεχώς μέσω των ακόλουθων παραμέτρων:

  • Ορισμός των στόχων και παρακολούθηση και έλεγχος των αποτελεσμάτων,
  • Ευθύνες και ορισμός πόρων,
  • Εντοπισμός, αξιολόγηση και μετριασμός των κινδύνων,
  • Ορισμός ευκαιρίας.

3. ΗΓΕΣΙΑ
Η Angelini Pharma δεσμεύεται να διαθέτει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Ποιότητας, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι απαιτούμενοι πόροι είναι διαθέσιμοι και οι προγραμματισμένοι στόχοι ευθυγραμμίζονται με το πλαίσιο και τη στρατηγική διεύθυνση της εταιρείας.

Η Angelini Pharma δεσμεύεται να μοιραστεί την Πολιτική Ποιότητάς της με όλους τους εργαζομένους και τους ενδιαφερόμενους φορείς και να την αναθεωρεί τακτικά σύμφωνα με τους σκοπούς και το πλαίσιο στο οποίο η Angelini Pharma αναπτύσσει, παράγει και διανέμει τα προϊόντα της.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η Angelini Pharma θεωρεί ότι η συμμετοχή των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων μερών είναι πρωταρχικός στρατηγικός παράγοντας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Angelini Pharma υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για όλους τους εργαζομένους της προκειμένου να αναπτύξει και να αυξήσει τις δεξιότητές τους.

Ταυτόχρονα, η Angelini Pharma επισημαίνει αδιάκοπα σε όλους τους εργαζομένους τη σημασία και την αξία της ποιότητας στην εργασία του καθένα, ζητώντας να διατηρηθεί στο επίκεντρο ο εντοπισμός οποιουδήποτε τομέα βελτίωσης που σχετίζεται με την απόδοση της εργασίας, ενώ εξακολουθεί να εμπνέεται από την προορατικότητα, τη λογοδοσία και τη δέσμευση.

Η Angelini Pharma συνεργάζεται με προμηθευτές, πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

5. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Η Angelini Pharma έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Ποιότητας, ακολουθώντας αυτούς τους στόχους:

  • Μέγιστη ασφάλεια για τους ασθενείς και τους χρήστες,
  • Πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας σε όλους τους τομείς και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, ξεκινώντας από τη φάση έρευνας και ανάπτυξης,
  • Προοδευτική μείωση ελαττωμάτων για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στα δικά της εργοστάσια και από προμηθευτές,
  • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της συνεχούς μείωσης των καταγγελιών και μιας ολοένα και πιο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης,
  • Εφαρμογή σχεδίων βελτίωσης της ποιότητας και προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου που σχετίζονται με κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες,
  • Συστηματική μείωση του κόστους μη ποιότητας.

Αυτοί οι στόχοι και τα σχετικά αποτελέσματα αναθεωρούνται περιοδικά προκειμένου να διασφαλιστεί η συνάφεια και η συμβατότητΠα τους με το πλαίσιο και τα στρατηγικά συμφέροντα της εταιρείας.

Πολιτική Ποιότητας