Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία «ANGELINI PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.B.E.E.», αρ. ΓΕΜΗ 002382901000 (εφεξής «Angelini» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), σύμφωνα με τον Κανoνισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (καλούμενος εφεξής «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ») και τον νόμο 4624/2019 (Νομοθεσία Απορρήτου), σας παρέχει τις κάτωθι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την ιδιότητα σας ως χρήστες/περιηγητές του ιστότοπου www.angelinipharma.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»).

 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ANGELINI PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.B.E.E.», που εδρεύει στην οδό Τάκη Καβαλιεράτου 7, Κηφισιά, 145 64 ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy.greece@angelinipharma.com.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - DPO, ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo.gr@angelinipharma.com.

 

2. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ορθό, νόμιμο και διαφανή τρόπο για τους σκοπούς που προσδιορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις νομιμότητας (νομικές βάσεις επεξεργασίας).    

Σκοπός Επεξεργασίας

Νομική βάση επεξεργασίας

α)   Ορθή και ολοκληρωμένη χρήση του  Ιστοτόπου από εσάς [Περιήγηση στον Ιστότοπο]

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή τη λήψη προσυμβατικών μέτρων (στο παρόν ως η "έννομη σχέση" που έχει δημιουργηθεί μεταξύ υμών και του Yπεύθυνου Eπεξεργασίας, μετά από πιθανή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα) (άρθρο 6.1.β, ΓΚΠΔ).

β)   Ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση κάθε επικοινωνίας ή αιτήματος που μπορεί να στείλετε στην Angelini (για παράδειγμα αίτημα για πληροφορίες ή βοήθεια) [διαχείριση των αιτημάτων σας].

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή τη λήψη προσυμβατικών μέτρων (στο παρόν ως η "έννομη σχέση" που έχει δημιουργηθεί μεταξύ υμών και του Yπεύθυνου Eπεξεργασίας, μετά από πιθανό αίτημά σας) (άρθρο 6.1.β, ΓΚΠΔ).

γ)   Ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των αναφορών που αφορούν τη φαρμακοεπαγρύπνηση [φαρμακοεπαγρύπνηση].

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτόν τον σκοπό αποτελεί νομική υποχρέωση (άρθρο 6.1.δ, ΓΚΠΔ).

Η επεξεργασία «ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων» είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, ως εγγύηση των παραμέτρων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα (άρθρο 9.2.i του ΓΚΠΔ). 

δ)   Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νομοθεσία μας υποχρεώνει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα για να σας ενημερώσουμε για μια πιθανή παραβίαση της ασφάλειας που αφορά τα δεδομένα σας και τα μέτρα που έχουμε λάβει για την αντιμετώπιση της κατάστασης) [συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις].

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτόν τον σκοπό αποτελεί νομική υποχρέωση (άρθρο 6.1.γ, ΓΚΠΔ).

 

3. Κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργαστεί τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν:

 • Δεδομένα περιήγησης και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστοτόπου, δηλαδή δεδομένα για τα οποία η μετάδοση στον Ιστότοπο είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Ιστοτόπου και των πρωτοκόλλων διαδικτυακής επικοινωνίας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις IP διευθύνσεις ή τον τομέα του υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για την επίσκεψη στον Ιστότοπο και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το χρήστη για να συνδεθεί στον Ιστότοπο·
 • σε περίπτωση που υποβάλλετε επικοινωνίες ή αιτήματα στην Angelini, τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή διαχείριση της επικοινωνίας ή του αιτήματός σας (ιδίως όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου), καθώς και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που μπορεί να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας·
 • στην περίπτωση της αναφοράς σας σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τα απαραίτητα δεδομένα για τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις έχουν ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Ειδικότερα, ως «αναφέρων μέρος», ως εγγύηση για την ακρίβεια και τη συνάφεια των δεδομένων και την επαλήθευσή τους για τους σκοπούς της επιστημονικής αξιολόγησης των αναφορών: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου, για την απόκτηση, εάν είναι απαραίτητο, πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με αυτό που έχει ήδη κοινοποιηθεί ("follow-up") · και, προκειμένου να διαχειριστούμε σωστά την αναφορά, οποιαδήποτε ταξινόμηση ως επαγγελματία υγείας (για παράδειγμα γιατρός, οδοντίατρος, νοσηλευτής, φαρμακοποιός, ιατρικός εξεταστής) ή τύπος μη επαγγελματία υγείας, όπως ασθενής, πληρεξούσιος ή πρόσωπο που σχετίζεται με το θέμα στο οποίο αναφέρεται η αναφορά (για παράδειγμα φίλος, συγγενής, βοηθός). Ως αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η αναφορά (ο «ασθενής»): αρχικά του ονόματος και του επωνύμου, πόλη και χώρα διαμονής, ηλικία (ή ηλικιακό εύρος) ή / και ημερομηνία γέννησης, φύλο, ύψος και βάρος και δεδομένα που σχετίζονται με την προσωπική ζωή ή που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, υγεία του υποκειμένου (ιατρικό ιστορικό, τυχόν τρέχουσες ή προηγούμενες παθολογίες, φαρμακολογικές και μη φαρμακολογικές θεραπείες, εγκυμοσύνη, θηλασμός) «ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων») που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις «Πληροφορίες Ασφάλειας» για το φαρμακευτικό προϊόν, όπως ανεπιθύμητες ενέργειες, ειδικές καταστάσεις (κατάχρηση, υπερβολική δόση, ακατάλληλη χρήση (κατάχρηση), θεραπευτικό σφάλμα, χρήση «εκτός ενδείξεων», επαγγελματική έκθεση), έκθεση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού, με ή χωρίς σχετικές ανεπιθύμητες ενέργειες, έλλειψη αποτελεσματικότητας ή υποψία μετάδοσης μολυσματικού παράγοντα μέσω του φαρμακευτικού προϊόντος ·
 • οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων (όπως, ιδίως, τα στοιχεία επικοινωνίας για επικοινωνίες που απαιτούνται από τον νόμο ή την αρχή).

 

Επίσης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται  να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών από τη φορητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για:

 • το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας, εάν επισκέπτεσθε τον Ιστότοπο μέσω φορητής συσκευής
 • το είδος της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της
 • τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή σας και στα μέρη αυτής
 • τα διαφημιστικά αναγνωριστικά (για παράδειγμα, τα διαφημιστικά αναγνωριστικά IDFAs και IFAs) ή παρεμφερή αναγνωριστικά
 • τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο (ο δικτυακός τόπος που σας οδήγησε στον δικό μας)  
 • μηνύματα προς εμάς ή για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
 • ενέργειες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όπως ενότητες που επισκέπτεσθε στον Ιστότοπο.

 

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής σας με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού), το Wi-Fi (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell tower proximity). H πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser), σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την άδεια που μας παραχωρήσατε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων της  συσκευής ή του φυλλομετρητή σας. Εάν έχετε ερωτήσεις για τον τρόπο που μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή πληροφοριών για την ακριβή σας θέση, σάς συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης της φορητής συσκευής σας, τον κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον πάροχο λογισμικού σας ή του φυλλομετρητή (browser). Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά χωρίς τις πληροφορίες για την τοποθεσία σας. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και οι οποίες θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την τοποθεσία σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρατίθενται στη συνέχεια. Βάσει νόμου, ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες. 

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει για:

 • να εξατομικεύει την εμπειρία σας στον Ιστότοπο
 • να διαχειρίζεται την επιχειρηματική του δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της διεξαγωγής έρευνας πελατών και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της διαφημιστικής του δραστηριότητας
 • να διατηρεί, διαχειρίζεται και βελτιώνει τα προϊόντα του, τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες, τον Ιστότοπο

Οι εν λόγω πληροφορίες θα παρέχονται από εσάς και θα χρησιμοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τα νόμιμα συμφέροντά του με σκοπό τη διαχείριση της παρούσας ιστοσελίδας και την καταχώρησή σας στις υπηρεσίες που έχετε εγγραφεί.

 

4. Πηγή δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποκτώνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας:

 • απευθείας από Εσάς και την αλληλεπίδραση με εμάς·
 • σε σχέση με το σκοπό της φαρμακοεπαγρύπνησης, επίσης από τον "αναφέροντα", εάν διαφέρει από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η αναφορά, καθώς και από άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών του ομίλου Angelini Pharma, που συνδέονται με τον ιδιοκτήτη με συμβάσεις αδειοδότησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων·
 • ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Ενδέχεται επίσης ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να συλλέγει πληροφορίες δημοσίως προσβάσιμες.

 

5. Φύση της παροχής των προσωπικών σας δεδομένων

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για την περιήγηση στον Ιστότοπο (σκοπός σύμφωνα με την παράγραφο 2, στοιχείο α) είναι προαπαιτούμενη για την ορθή και ολοκληρωμένη χρήση του Ιστοτόπου  από εσάς: η μη παροχή τους θα καθιστούσε αδύνατη την περιήγηση σας στον Ιστότοπο.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τη διαχείριση των αιτημάτων σας (σκοπός σύμφωνα με την παράγραφο 2, στοιχείο β) είναι υποχρεωτική για να μπορέσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να επεξεργαστεί την επικοινωνία σας: η μη παροχή τους θα καθιστούσε αδύνατο να λάβετε απάντηση στην επικοινωνία σας (ιδίως, να λάβετε απάντηση σε αίτημα που υποβάλλετε για πληροφορίες ή βοήθεια).

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση (σκοπός σύμφωνα με την παράγραφο 2, στοιχείο γ) και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (σκοπός σύμφωνα με την παράγραφο 2, στοιχείο δ) είναι υποχρεωτική εφόσον απορρέει από διατάξεις του νόμου.

 

6. Μέθοδοι επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση τόσο αυτοματοποιημένων όσο και μη αυτοματοποιημένων εργαλείων, με λογική αυστηρά συνδεδεμένη με τους σκοπούς της επεξεργασίας και, σε κάθε περίπτωση, με μεθόδους και διαδικασίες ικανές να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικές πληροφορίες, οι οποίες δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, προκειμένου να παρακολουθούμε τον τρόπο πλοήγησης των χρηστών στον Ιστότοπο και σε συγκεκριμένες σελίδες, καθώς και τη χρήση του Ιστοτόπου, ώστε να βελτιώσουμε το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του περιεχομένου.

 

7. Κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων

Για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2), τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν: 

 • σε άτομα εξουσιοδοτημένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να εκτελούν εργασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (υπαλλήλους ή συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας) ·
 • στους εκτελούντες την επεξεργασία που έχει ορίσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής, τεχνολογίας και τηλεματικής, φορείς εκμετάλλευσης του Διαδικτύου · πάροχοι υπηρεσιών διαχείρισης εκθέσεων φαρμακοεπαγρύπνησης),
 • σε αυτόνομους υπεύθυνους επεξεργασίας (για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας: εταιρείες ταχυμεταφορών και αποστολής· για τη φαρμακοεπαγρύπνηση: εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες φαρμάκων, άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του ομίλου Angelini Pharma, που συνδέονται με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με συμβάσεις άδειας χρήσης και συμφωνίες διανομής φαρμακευτικών προϊόντων ή, σε περίπτωση μεταφοράς αδειών κυκλοφορίας για το φαρμακευτικό προϊόν· για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις: δημόσιες αρχές).

Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διαβιβάζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε φορολογικές αρχές, την αστυνομία και δικαστικές και διοικητικές αρχές, για την διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων, την πρόληψη και την προστασία από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας, προκειμένου να επιτρέπεται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διασφαλίζει, ασκεί ή και να υπερασπίζεται δικαιώματα ενώπιον δικαστηρίου, καθώς και για άλλους λόγους που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων μερών.

Ενίοτε ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν με άμεσο τρόπο. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου.

 

8. Διάρκεια τήρησης δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα που διαφέρει ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν οριστικά ή σε κάθε περίπτωση θα γίνουν ανώνυμα με μη αναστρέψιμο τρόπο. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που καθορίζονται παρακάτω:  

 • για τη περιήγηση στον Ιστότοπο (σκοπός που αναφέρεται στη παράγραφο 2, στοιχείο α) για μέγιστη περίοδο 30 ημερών από την συλλογή τους·
 • για τη διαχείριση των αιτημάτων σας (σκοπός σύμφωνα με την παράγραφο 2, στοιχείο β) για μέγιστη περίοδο 6 (έξι) μηνών από την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση του αιτήματός σας·
 • για φαρμακοεπαγρύπνηση (σκοπός που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σημείο γ) για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το φαρμακευτικό προϊόν έχει άδεια κυκλοφορίας και για τουλάχιστον 10 (δέκα) έτη από τη λήξη της άδειας κυκλοφορίας·
 • για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (σκοπός σύμφωνα με την παράγραφο 2, στοιχείο δ) για μέγιστο χρονικό διάστημα 10 (δέκα) ετών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συμμορφώθηκε με τη νομική υποχρέωση, προκειμένου να τεκμηριώσει και να είναι σε θέση να αποδείξει την ορθή συμμόρφωση με το νόμο (για παράδειγμα ότι σας ενημέρωσε σωστά για τυχόν παραβιάσεις της ασφάλειας που μπορεί να αφορούσαν τα δεδομένα σας και τα μέτρα που λάβαμε για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων).

Για τεχνικούς λόγους, η παύση της επεξεργασίας και η επακόλουθη διαγραφή ή ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιηθεί εντός 30 (τριάντα) ημερών από τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται διατήρηση για μεγαλύτερη περίοδο για τυχόν δικαστικές διαφορές, αιτήματα από τις αρμόδιες αρχές ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

9. Διαβιβάσεις εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που προσφέρουν ωστόσο επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, όπως καθορίζεται από συγκεκριμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ/ΕΟΧ και  οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκή επίπεδα προστασίας θα πραγματοποιείται μόνο μετά τη σύναψη ειδικών συμβάσεων μεταξύ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του αποδέκτη προσωπικών δεδομένων, οι οποίες περιέχουν εξασφαλιστικές ρήτρες και κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, που ονομάζονται "πρότυπες συμβατικές ρήτρες",  και είναι εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή αν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των αιτημάτων σας. 

 

10. Ασφάλεια πληροφοριών

Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων, κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή.

Εφαρμόζουμε κατάλληλες πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας που προορίζονται να εξασφαλίσουν, στο μέτρο που είναι ευλόγως εφικτό, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων σας.

 

11. Δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να:

 • να ενημερωθείτε για το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σας και, εάν πράγματι υποβάλλονται σε επεξεργασία, να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα και τις σχετικές πληροφορίες (ιδίως τους σκοπούς της επεξεργασίας · τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία · τους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών προς τους οποίους τα δεδομένα έχουν κοινοποιηθεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν · τη περίοδο διατήρησης των δεδομένων ή το κριτήριο για τον προσδιορισμό αυτής · την ύπαρξη δικαιωμάτων διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού ή εναντίωσης κατά της επεξεργασίας · το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή · την προέλευση των δεδομένων · την πιθανή ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και, σε τέτοιες περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που χρησιμοποιείται και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων · τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ / ΕΟΧ), καθώς και αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων υπό τον όρο ότι δεν θίγονται δικαιώματα και ελευθερίες άλλων (δικαίωμα πρόσβασης)
 • να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να λάβετε τη διόρθωση, τροποποίηση ή επικαιροποίηση τυχόν ανακριβών ή μη σωστών δεδομένων και να αποκτήσετε την ολοκληρωμένη μορφή των ελλιπών προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης (δικαίωμα διόρθωσης)
 • να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν, ιδίως, (i) δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, ή (ii) έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα, ή (iii) πρέπει να διαγραφούν προς συμμόρφωση με μια υποχρέωση εκ του νόμου, ή, τέλος, (iv) έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω "δικαίωμα εναντίωσης") και δεν υφίσταται κανένας επικρατέστερος νόμιμος λόγος που να επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συνεχίσει την επεξεργασία σε κάθε περίπτωση (δικαίωμα στη λήθη). Η ακύρωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν, ιδίως, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρέωσης εκ του νόμου ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος στο δικαστήριο·
 • να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου δηλαδή ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να τηρεί τα δεδομένα χωρίς να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο όταν, συγκεκριμένα, (i) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που απαιτείται για την επαλήθευση της ακρίβειας αυτών των δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ή (ii) η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους, αντί της διαγραφής τους, ή (iii) αν και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν τα χρειάζεται πλέον για σκοπούς επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα σας είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση δικαιώματος στο δικαστήριο ή (iv) έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω "δικαίωμα εναντίωσης"), και με την επιφύλαξη της διαπίστωσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι αυτών του υποκειμένου των δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού) ·
 • να λάβετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που τίθενται σε επεξεργασία βάσει της σύμβασης, σε τυπική μορφή, καθώς και να μεταφερθούν αυτά, όπου είναι τεχνικά εφικτό, απευθείας σε τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από εσάς (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων) ·

Επιπλέον, ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης το οποίο σημαίνει ότι:

 • ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έρευνες γνώμης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας γραπτώς στη διεύθυνση  «ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.», οδός Τάκη Καβαλιεράτου 7, Κηφισιά, 145 64 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): privacy.greece@angelinipharma.com  ή γραπτώς με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo.gr@angelinipharma.com.

 

12. Δικαίωμα Καταγγελίας

Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν τεθεί σε επεξεργασία παράνομα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρχή (στην Ελλάδα, η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», για περισσότερες πληροφορίες www.dpa.gr  / Πολίτες/ Υποβολή Καταγγελίας).

Η καταγγελία μπορεί επίσης να υποβληθεί σε άλλη εποπτεύουσα αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαφορετική από αυτήν της Ελλάδας, εφόσον αυτή η αρχή είναι αρχή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο έχετε τη συνήθη κατοικία σας ή στο οποίο έγινε η παραβίαση που επικαλείστε. 

 

13. Cookies και όμοιες τεχνολογίες

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies  και παρόμοιων τεχνολογιών από τον Ιστότοπο, ανατρέξτε στη συγκεκριμένη Πολιτική Cookies.

 

14. Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους τρίτων μερών.

Η Angelini δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που παρέχονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη, τη σχετική πληρότητα ή ακρίβεια, ούτε μάλιστα όσον αφορά το περιεχόμενο των ιστότοπων των εν λόγω τρίτων μερών και οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως παρέχονται μέσω των εν λόγω ιστότοπων τρίτων μερών, ούτε όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/περιηγητών από τα εν λόγω τρίτα μέρη.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο μας.

 

15. Τροποποίηση της δήλωσης

Η συνεχής εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές των χαρακτηριστικών της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω. Ως εκ τούτου, η παρούσα δήλωση απορρήτου ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές και προσθήκες με την πάροδο του χρόνου, οι οποίες μπορεί επίσης να είναι απαραίτητες σε σχέση με τη νέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας δήλωσης απορρήτου θα δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα, αναφέροντας την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Συνεπώς, παρακαλείστε να ανατρέχετε σε αυτή τη σελίδα όταν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

 

Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2024