ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Products 1024X300

Budecol

Μορφή Περιεκτικότητα
Καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης (σκληρό) 3mg/καψάκιο
Δισκίο και διαλύτης για Παρασκευή ορθικού εναιωρήματος 2,3mg/single dose