Μακροπρόθεσμα δεδομένα για τη cenobamate

35 Epilepsy
 • Published: 26 Σεπ 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Angelini Pharma παρουσιάζει μακροπρόθεσμα δεδομένα για τη cenobamate που επιδεικνύουν σταθερό όφελος σε ενήλικες με μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης

 

 • Ευρήματα από την post-hoc ανάλυση της ανοικτής μελέτης επέκτασης C017 έδειξαν ότι το 23,6% των ασθενών που έλαβαν επικουρική θεραπεία με cenobamate πέτυχαν παρατεταμένη ελευθερία από επιληπτικές κρίσεις για τουλάχιστον ένα χρόνο
 • Σε πρόσθετες post-hoc αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που δεν πέτυχαν πλήρη ελευθερία επιληπτικών κρίσεων αλλά ήταν σε θέση να διατηρήσουν 90-99% μείωση στη συχνότητα των κρίσεων για έως και πέντε χρόνια ήταν χωρίς επιληπτικές κρίσεις περίπου το 98% των ημερών μελέτης
 • Η αποτελεσματική κλινική ανταπόκριση σε συνδυασμό με ένα καλώς ανεκτό προφίλ ασφάλειας συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη χρήση της cenobamate στη θεραπεία ενηλίκων με επιληψία που παρουσιάζουν μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης

 

Ρώμη (Ιταλία) 4 Σεπτεμβρίου 2023 – Η Angelini Pharma, μέρος της ιδιωτικής εταιρείας Angelini Industries, μοιράστηκε σήμερα θετικά ευρήματα από τις post-hoc αναλύσεις της ανοικτής μελέτης επέκτασης (OLE) C017, τα οποία κατέδειξαν ότι η συμπληρωματική θεραπεία με cenobamate παρείχε μακροχρόνια μείωση των κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των επιληπτικών κρίσεων μεταξύ ορισμένων ασθενών με μη ελεγχόμενη επιληψία εστιακής έναρξης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πλαίσιο του 35ου Διεθνούς Συνεδρίου Επιληψίας (ILAE)  2023 στο Δουβλίνο (Ιρλανδία).

 

Η cenobamate είναι ένα φάρμακο κατά των επιληπτικών κρίσεων (ASM) εγκεκριμένο στην Ευρώπη ως επικουρική θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς με επιληψία η οποία δεν έχει ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον δύο αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα.

 

Σε μια post-hoc ανάλυση της ανοικτής μελέτης επέκτασης (OLE) C017 (abstract #1324), η απαλλαγή από τις επιληπτικές κρίσεις για τουλάχιστον ένα έτος επιτεύχθηκε από το 23,6% των ασθενών, με το 19% να επιτυγχάνουν απαλλαγή από επιληπτικές κρίσεις από την πρώτη ημέρα της θεραπείας στην OLE. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι το 14,3% των ασθενών πέτυχε ελευθερία κρίσεων για τουλάχιστον δύο χρόνια και το 7,5% των ασθενών για τουλάχιστον τρία χρόνια. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς (58,1%) δεν παρουσίασαν εστιακές έως αμφοτερόπλευρες  τονικοκλονικές κρίσεις (FBTC) για τουλάχιστον ένα έτος, το 42,6% για τουλάχιστον δύο έτη και το 27,8% για τουλάχιστον τρία έτη, με το 25%, 21,9% και 17,2% των ασθενών να επιτυγχάνουν απαλλαγή από τις επιληπτικές κρίσεις ήδη από την πρώτη ημέρα της θεραπείας στην OLE, αντίστοιχα.

 

Τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι η cenobamate μείωσε το καθημερινό φορτίο επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με ανεπαρκώς ελεγχόμενες κρίσεις εστιακής έναρξης, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των ημερών με λιγότερες  ή καθόλου επιληπτικές κρίσεις σε εκείνους τους ασθενείς που δεν πέτυχαν μακροχρόνια απαλλαγή από αυτές. Μια πρόσθετη post-hoc ανάλυση της μελέτης C017 (OLE) (abstract #151)  έδειξε ότι το 17% των ασθενών που πέτυχαν μείωση της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων κατά 90-99% διατήρησαν αυτή την ανταπόκριση κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη μελέτη (διάμεσος χρόνος = 291,3 εβδομάδες/5,5 έτη), με περίπου 98% των ημερών χωρίς επιληπτικές κρίσεις και 93,7% μείωση του κινδύνου ημερών με επιληπτικές κρίσεις.

Η πλειονότητα των ασθενών (92%) που έλαβαν θεραπεία με cenobamate και πέτυχαν μείωση της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων κατά 90-99% παρουσίασαν απαλλαγή από επιληπτικές κρίσεις τουλάχιστον στο 95% των ημερών καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης. Το 43,2% παρουσίασαν απαλλαγή από επιληπτικές κρίσεις στο 99% των ημερών καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι ο αριθμός των ημερών με επιληπτικές κρίσεις μειώθηκε με την πάροδο των ετών, και κυμάνθηκε μεταξύ 3,6% (έτος 1) και 1,2% (έτος 5). Αυτά τα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό προφίλ ανοχής και ασφάλειας, οδήγησαν σε ποσοστά διατήρησης 90% μετά από πέντε έτη, σημαντικά υψηλότερα από εκείνα του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή 60% μετά από πέντε έτη.

 

Περαιτέρω post-hoc ανάλυση της μελέτης OLE (abstract #1071) αξιολόγησε τις ημέρες χωρίς επιληπτικές κρίσεις για τους ασθενείς με βάση τα ποσοστά ανταπόκρισης (≥50%, ≥75% και ≥90%), την ταυτόχρονη χορήγηση ASΜ και τον αριθμό των προηγούμενων αποτυχημένων θεραπειών με ASM, δείχνοντας ότι ≥50% των ανταποκρινόμενων παρουσίασαν απαλλαγή από επιληπτικές κρίσεις για το 91,8% των ημερών, ≥75% των ανταποκρινόμενων παρέμεινε στο 96,3% των ημερών χωρίς επιληπτικές κρίσεις και ≥90% των ανταποκρινόμενων παρέμεινε στο 98,2% των ημερών χωρίς επιληπτικές κρίσεις. Οι βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν ήταν ανεξάρτητες από τον μηχανισμό δράσης της ταυτόχρονης χορήγησης ASM. Εξετάζοντας το ποσοστό των ημερών χωρίς επιληπτικές κρίσεις σε ασθενείς στους οποίους η θεραπεία με διάφορα ASM είχε αποτύχει, το ποσοστό κυμάνθηκε από 81,7% στους ασθενείς στους οποίους είχαν χορηγηθεί τουλάχιστον επτά διαφορετικά ASM χωρίς επιτυχία έως 91,0% στους ασθενείς στους οποίους είχαν χορηγηθεί ένα ή δύο ASM χωρίς επιτυχία.

 

«Ο στόχος της θεραπείας της επιληψίας είναι η επίτευξη και η διατήρηση της ελευθερίας από επιληπτικές κρίσεις, εντούτοις κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό για πολλούς ασθενείς παρά την ενεργό θεραπεία με φάρμακα κατά των επιληπτικών κρίσεων», δήλωσε ο δρ Manuel Toledo του νοσοκομείου Vall d'Hebron και επίκουρος καθηγητής στο Universidad Autonoma de Barcelona της Ισπανίας. «Τα ευρήματα από την post-hoc ανάλυση  της ανοικτής μελέτης επέκτασης C017 έδειξαν ότι η επικουρική θεραπεία με cenobamate βοήθησε το 17% των ασθενών να επιτύχουν μείωση της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων κατά 90-99% με περίπου 98% των ημερών χωρίς επιληπτικές κρίσεις και ανταπόκριση που διατηρήθηκε για έως και πέντε έτη. Αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι είναι δυνατή η επίτευξη υψηλών επιπέδων σταθερής μείωσης των επιληπτικών κρίσεων και συμβάλλουν στην ενημέρωση της κλινικής πρακτικής, δίνοντας μας τη δυνατότητα να βοηθήσουμε περισσότερους ασθενείς με μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις να ζουν περισσότερες ημέρες με λιγότερες κρίσεις».

 

«Τα άτομα που ζουν με μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης συχνά δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη προσοχή στο πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, καθώς συνήθως δέχονται ενεργή –εντούτοις μη βέλτιστη– θεραπεία», δήλωσε η Agnese Cattaneo, Chief Medical Officer στην Angelini Pharma. «Δεσμευόμαστε να αναδείξουμε αυτά τα κενά στη θεραπεία και να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που ζουν με επιληψία και μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης, καθώς αυτές επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής και συνδέονται με σοβαρές συννοσηρότητες, όπως η αδυναμία εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων, οι τραυματισμοί, ακόμη και ο πρόωρος θάνατος. Νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση με αυτές τις θετικές post-hoc αναλύσεις  της ανοικτής μελέτης επέκτασης C017, καθώς επιβεβαιώνουν ότι η προσθήκη cenobamate θα μπορούσε να συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλότερου, μακροπρόθεσμου ελέγχου των επιληπτικών κρίσεων για αυτούς τους ασθενείς».

 

Σύνοψη δημογραφικών στοιχείων κατά την έναρξη της μελέτης και ευρήματα σχετικά με την ασφάλεια

 

Δημογραφικά στοιχεία κατά την έναρξη της μελέτης και χαρακτηριστικά της νόσου για τους ασθενείς της δοκιμής OLE CO17*

 

 

OLE-mITT (n=354)

Άνδρες %

52%

Ηλικία (έτη, διάμεσος)

38

Διάμεσος αριθμός ASM κατά την έναρξη της μελέτης

2

Διάρκεια διάγνωσης επιληψίας (έτη), διάμεσος

23

Συχνότητα επιληπτικών κρίσεων από την έναρξη της μελέτης ανά 28 ημέρες

9,5

Διάμεσος χρόνος έκθεσης σε εβδομάδες

282

Διάμεση συχνότερη δόση (ελάχ. μέγ.)

300 (50, 400)

*Δημογραφικά στοιχεία κατά την έναρξη της μελέτης παρόμοια στις αναφερόμενες post-hoc αναλύσεις

 

Προφίλ ανοχής και ασφάλειας

Οι υποπληθυσμοί που αναλύθηκαν στις τρεις post-hoc αναλύσεις της μελέτης επέκτασης ανοικτής ετικέτας (OLE) αξιολογήθηκαν σε σχέση με τον συνολικό αρχικό τροποποιημένο πληθυσμό ασθενών με πρόθεση θεραπείας (mITT), ο οποίος ορίστηκε ως το σύνολο των ασθενών που είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση cenobamate και για τους οποίους υπήρχαν καταγεγραμμένα δεδομένα επιληπτικών κρίσεων στην OLE. Τα αρχικά δημογραφικά στοιχεία και το προφίλ ασφάλειας όλων των πληθυσμών που μελετήθηκαν ήταν συνεπή με τα προηγούμενα δεδομένα και παρόμοια με αυτά του συνόλου του πληθυσμού mITT. Δεν διαπιστώθηκαν νέες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια.

 

###

 

Σχετικά με την Επιληψία

Η Επιληψία είναι μια από τις πιο διαδεδομένες νευρολογικές ασθένειες στον κόσμο, επηρεάζοντας περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους όλων των ηλικιών. Στην Ευρώπη, περίπου έξι εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται ότι ζουν με αυτή την ασθένεια. Η επιληψία μπορεί να έχει πολλαπλές πιθανές αιτίες, συμπεριλαμβανομένων γενετικών και άλλων παραγόντων, αν και περίπου οι μισές περιπτώσεις παγκοσμίως δεν έχουν γνωστή αιτία. 1

 

Οι επιπλοκές που σχετίζονται με την επιληψία είναι σοβαρές, με κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας έως και δύο φορές υψηλότερο από τον γενικό πληθυσμό.1 Οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που σχετίζονται με αυτήν την πάθηση έχουν επίσης ευρείες επιπτώσεις στην ευρύτερη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου, ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης και άλλους παράγοντες ποιότητας ζωής, όπως οι κοινωνικές σχέσεις. 1

 

Υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες για τη μείωση των επιληπτικών κρίσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, και περίπου το 70% των ατόμων που ζουν με επιληψία πιστεύεται ότι ανταποκρίνονται σε αυτές τις θεραπείες.1

 

Σχετικά με την ανοιχτή μελέτη επέκτασης C017

Η C017 ήταν μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη δόσης-απόκρισης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της cenobamate ως συμπληρωματικής θεραπείας σε ενήλικες με ανεξέλεγκτη εστιακή επιληψία παρά τη θεραπεία με ένα έως τρία φάρμακα κατά των επιληπτικών κρίσεων (ASMs). Οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη διπλά τυφλή μελέτη και πληρούσαν τα κριτήρια της μελέτης είχαν την επιλογή να εγγραφούν στην ανοιχτή μελέτη επέκτασης (OLE) για να παρέχουν πρόσθετη εικόνα για το μακροπρόθεσμο κλινικό προφίλ και την ασφάλεια της επικουρικής χρήσης της cenobamate.

Από τη συνολική τροποποιημένη πρόθεση για θεραπεία (mITT) συμμετεχόντων (n=354) στη μελέτη OLE, το 75% (n=265) τυχαιοποιήθηκαν σε cenobamate και το 25% (n=90) σε εικονικό φάρμακο. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε διπλή-τυφλή μετατροπή δύο εβδομάδων σε μια δόση στόχου cenobamate 300 mg. Κατά τη φάση της θεραπείας με OLE, θα μπορούσαν να προστεθούν, να αφαιρεθούν ή να προσαρμοστούν ταυτόχρονα ASM και η δόση του σκευάσματος θα μπορούσε να προσαρμοστεί.

 

Σχετικά με την Cenobamate

Η cenobamate είναι ένα αντισπασμωδικό φάρμακο (ASM) εγκεκριμένο στην Ευρώπη ως συμπληρωματική θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς που με επιληψία και δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον δύο αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα.

 

Η cenobamate είναι ένα νέο μικρό μόριο που παρέχει έναν μοναδικό, διπλό, συμπληρωματικό μηχανισμό δράσης που στοχεύει στη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων. Ο μοναδικός διπλός μηχανισμός δράσης υποδηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα τόσο να αποτρέψει την έναρξη των κρίσεων όσο και να περιορίσει την εξάπλωση τους.3,4

 

Η cenobamate ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε από την SK Biopharmaceuticals και τη θυγατρική της στις ΗΠΑ SK Life Science.

 

Μακροπρόθεσμα δεδομένα για την cenobamate μελετώνται σε ανοιχτές επεκτάσεις των διπλών τυφλών ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών, καθώς και στις ανοικτές μελέτες ασφάλειας σε ενήλικες με μη ελεγχόμενες εστιακές κρίσεις. Επιπλέον, το προϊόν αξιολογείται σε μια συνεχιζόμενη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή που αξιολογεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του ως συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με πρωτογενείς γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις (NCT03678753). 5–9

 

Σχετικά με την Angelini Pharma

Η Angelini Pharma είναι μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία και μέρος της Angelini Industries. Η Εταιρεία ερευνά, αναπτύσσει και εμπορευματοποιεί λύσεις υγείας με έμφαση στους τομείς της Υγείας του Εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της Ψυχικής Υγείας και της Επιληψίας, και της Υγείας των Καταναλωτών. Η Angelini Pharma, που ιδρύθηκε στην Ιταλία στις αρχές του 20ου αιώνα, δραστηριοποιείται απευθείας σε 20 χώρες, απασχολώντας περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Τα προϊόντα της διατίθενται στην αγορά σε περισσότερες από 70 χώρες μέσω στρατηγικών συμμαχιών με κορυφαίους διεθνείς φαρμακευτικούς ομίλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Angelini Pharma, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.angelinipharma.com.

 

Σχετικά με την Angelini Industries

Η Angelini Industries είναι ένας πολυεθνικός βιομηχανικός όμιλος που ιδρύθηκε στην Ανκόνα το 1919 από τον Francesco Angelini. Σήμερα, η Angelini Industries αντιπροσωπεύει μια σταθερή και διαφοροποιημένη βιομηχανική πραγματικότητα που απασχολεί περίπου 5.800 υπαλλήλους και δραστηριοποιείται σε 21 χώρες σε όλο τον κόσμο με έσοδα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προέρχονται από τους τομείς της υγείας, της βιομηχανικής τεχνολογίας και των καταναλωτικών αγαθών. Μια στοχευμένη επενδυτική στρατηγική για  ανάπτυξη· η σταθερή δέσμευση για έρευνα και ανάπτυξη·  η βαθιά γνώση των αγορών και των επιχειρηματικών τομέων, καθιστούν την Angelini Industries μια από τις ιταλικές εταιρείες αριστείας στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε www.angeliniindustries.com.

 

Πηγές

 1. WHO. “Epilepsy Key Facts.” N.p., 9 Feb. 2023. Web. 24 Aug. 2023.
 2. Zarocostas J. BMJ 2010; 341 :c4756 doi:10.1136/bmj.c4756
 3. Guignet et al. Epilepsia 2020;61:2329–39
 4. Löscher et al. Epilepsia 2021;62:596–614
 5. French et al. Epilepsia 2021;62:2142–50
 6. Klein et al. Neurology 2022, 99 (10) e989–e998
 7. Chung et al. Neurology 2020;94:e2311–e22
 8. Krauss et al. Lancet Neurol 2020;19:38–48
 9. Sperling et al. Epilepsia 2020;61:1099–108

 

Media Contacts                                   

Daniela Poggio                                                             

Global Communications Executive Director                    

daniela.poggio@angelinipharma.com                            

+39 3486558882