Ηθική

ΗΘΙΚΗ

Ηθική και Συμμόρφωση

Η προσέγγισή μας στην Ηθική & Δεοντολογία

Η Angelini S.p.A. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίσει, να προωθήσει και να εδραιώσει μια κουλτούρα που να διακρίνεται από την ορθότητα, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της και σε σχέση με όλους τους ενδιαφερόμενους.
Η Angelini S.p.A. λειτουργεί σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι ολόκληρη η οργάνωση της έχει δεσμευτεί ως προς αυτό. Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να ενεργούν με ακεραιότητα σε όλες τις πτυχές της εργασίας τους και να αναμένουν το ίδιο από όποιον αλληλεπιδρά μαζί τους εντός και εκτός του οργανισμού.
Τα δεοντολογικά πρότυπα της Angelini S.p.A. απαιτούν να κάνουμε αυτό που είναι δεοντολογικά σωστό και υπεύθυνο κατά τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας, ενώ εξυπακούονται οι δεοντολογικές αρχές της ειλικρίνειας, της νομιμότητας και της συμμόρφωσης, της αφοσίωσης, του αμοιβαίου σεβασμού και της διαφάνειας.

Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου Angelini

Οι αξίες που διέπουν την Angelini Industries και τον σκοπό που επιδιώκει είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία διαμορφώνεται και υφίσταται ο Κώδικας Δεοντολογίας του ομίλου Angelini, σε συνδυασμό με τη συνειδητοποίηση ότι μόνο ενεργώντας ηθικά είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον και να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη για όλους.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας εκφράζει σαφώς το σύνολο των δεοντολογικών αρχών, των δεσμεύσεων προς τους ενδιαφερόμενους, των ευθυνών και των κοινών κανόνων συμπεριφοράς που εμπνέουν τις καθημερινές δραστηριότητες όλων όσοι εργάζονται για την Angelini Industries, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των ρόλων τους, την πολυπλοκότητα των τμημάτων τους και τις ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί για την επίτευξη των στόχων της.

 

Μοντέλο Οργάνωσης, Διαχείρισης και Ελέγχου

Η Angelini Pharma έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει αποτελεσματικά ένα «Μοντέλο Οργάνωσης, Διαχείρισης και Ελέγχου».

Το Υπόδειγμα εκπονήθηκε με βάση το Ιταλικό Νομοθετικό Διάταγμα 231/2001, τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν σχετικά από κλαδικές ενώσεις και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί από τον Όμιλο στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου.

Το Μοντέλο καθορίζει τις διαδικαστικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων και λειτουργίας των επιχειρηματικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζονται σωστά αυτές οι λειτουργίες και η διοίκηση και η εταιρική εικόνα του Ομίλου να είναι αξιόπιστες.

 

Σύστημα Οργάνωσης, Διαχείρισης και Ελέγχου - Angelini Pharma

Whistleblowing

Η ακεραιότητα είναι μια από τις βασικές συμπεριφορές μας και η συμμόρφωση είναι απαραίτητη, χωρίς συμμόρφωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Angelini Pharma πιστεύει ότι η ηθική συμπεριφορά είναι ευθύνη όλων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αναφέρεται οτιδήποτε ανήθικο ή παράνομο. Οποιοσδήποτε (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των επιχειρηματικών εταίρων και των ευρύτερων συνεργατών) πρέπει να αναφέρει οποιαδήποτε ανάρμοστη, ανήθικη ή παράνομη συμπεριφορά.

Οι πληροφορίες που παρέχετε θα μας αποσταλούν μέσω της whistle-blower platform  (χρησιμοποιώντας τον κωδικό της εταιρείας: ANGELINI) σε απολύτως εμπιστευτική και ανώνυμη βάση. Έχετε την διαβεβαίωση  μας ότι η φωνή σας θα ακουστεί και οποιοσδήποτε καταγγέλλων θα προστατεύεται πλήρως από αντίποινα.

 

Παγκόσμια Πολιτική Συμμόρφωσης

Οι Παγκόσμιες Πολιτικές μας περιέχουν τις βασικές αρχές για να ενεργούμε με ακεραιότητα, ορθότητα και διαφάνεια, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, βιομηχανικούς κώδικες και δεοντολογικά πρότυπα.

Κάθε τρίτο μέρος που δραστηριοποιείται για λογαριασμό της Angelini Pharma πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτές τις πολιτικές.